top of page

Leder

Kvinners helse må prioriteres om vi skal oppnå likestilling

Vi kan ikke si at vi lever i et likestilt land om kjønn skal være avgjørende for om du får god nok helsehjelp.

Tekst og illustrasjon

Sandra Victoria Holst

Likestilling handler om mer enn muligheten til å ta utdanning, tjene penger og stemme ved valg. Kvinners deltakelse i forskning, økonomi og politikk er bare starten på et samfunn som kan gi støtte til alle, uansett kjønn, i alle faser og områder av livet.


Likestilling er å anerkjenne forskjellene

#EmbraceEquity er tema for årets internasjonale kvinnedag. Equity kan oversettes til rettferdighet, og handler om å gi alle det de trenger for å lykkes. Om alle får utdelt det samme, vil dette alltid gagne noen mer enn andre. Noen lykkes, men andre vil bli liggende bak eller aldri nå frem til mål. For at alle skal bli møtt, behandlet og føle seg som likeverdige, må vi anerkjenne ulike menneskers ulike utgangspunkt. Vi må omfavne equity.


Kvinner har ikke det samme utgangspunktet som menn. Det er ikke fordi kvinner er mindre kapable en menn, det er vi ikke, men fordi store deler av samfunnet er tilpasset den mannlige delen av befolkningen.


Kvinners helse prioriteres ikke

Kvinnehelse er blitt mye diskutert i norske medier i det siste, og det med god grunn. Diskriminerende holdninger en skulle tro hørte fortiden til, påvirker fortsatt hvordan vi blir møtt når vi oppsøker helsehjelp. Forskning på kvinners helse ligger så langt bak at det er vanskelig å gå tilstrekkelig hjelp for helt vanlige helseutfordringer.


I rapporten Kvinnehelseutvalget avga til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mars 2023 skriver utvalget at kvinnehelsens lave status fortsatt preger kvinners møte med helsetjenesten, og ikke minst kunnskapen om kvinners helse. Forskning på kvinnehelse og helsetilbud for kvinner mangler finansiering.

Psykisk helse er kvinnehelse

Vi kan ikke få et likestilt samfunn uten å se på hvilket utgangspunkt historien har gitt oss å jobbe ut i fra. Kvinner har tradisjonelt hatt lav status i samfunnet, og medisinsk forskning har gjennom historien tatt utgangspunkt i mannekroppen. Forskning på kvinnehelse og helsetilbud for kvinner møter fortsatt mottand økonomisk, profesjonelt og sosialt.


Psykiatrien har en tung og mørk historie, spesielt når det kommer til behandling av kvinner. Selv om vi har kommet oss et stykke vekk fra kneblingen av kvinner i 1800-tallets psykiatri, er det fortsatt mange utdaterte holdninger og kunnskapshull som preger behandlingen av kvinner i psykisk helsevern.


Gjennom arbeidet vårt i Psyktærlig ser vi mange tilfeller av at kjønnsdiskriminering og dårlig kvinnesyn fører til fysiske og psykiske helseplager. Mangel på kunnskap om kvinners helse fører til feildiagnostiseringer og feilbehandlinger i både somatikken og psykiatrien. Dette setter dype spor. Kvinner utgjør den største delen av uføretrygdede i Norge. Kvinner, transpersoner og ikke-binære må kjempe mot et system som egentlig skal være der for å hjelpe dem. Å bli avfeid og ikke bli trodd er en stor felles frykt. Krenkelser på bakgrunn av kjønn er så vanlig at mange blir vant til å ta det i mot i stillhet. Denne delen av befolkningen er ekstra utsatt for å bli offer for vold og overgrep. Frykten og traumene er tunge å leve med. Dette er ikke en beskrivelse av et samfunn som legger til rette for god helse for hele befolkningen. Dette er ikke likestilling.


Helse på sosiale medier

Kvinnehelseutvalget skriver at sosiale medier er en foretrukket kilde til helseinformasjon for kvinner som sliter med psykososiale problemer. Dette bekrefter viktigheten av arbeidet vårt. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å utvikle plattformen vår for å tilby pålitelig informasjon i sosiale medier. Vi vil bidra til at færre føler seg alene om utfordringene de står i, gjøre nyttig informasjon lettere tilgjengelig og bidra til å øke kunnskapen om alt som angår psykisk helse. Fra 8. mars og ut måneden fokuserer vi ekstra mye på kvinnehelse, som har en viktig plass hos oss resten av året også.Sandra Victoria Holst

Sjefredaktør i Psyktærlig

Bidragsytere

Sandra Victoria Holst er en skribent, fotograf og illustratør med utdannelse i blant annet medievitenskap. Hun er kreativ, organisert og gir mye av seg selv. Hun arbeider hardt for å fremme budskapet Psyktærlig står for. Hun engaserer seg lett, og benytter seg av sine kreative egenskaper for å få presentert temaet helhetlig.

bottom of page